Privacyverklaring Perfect Balance for You

Perfect Balance for You hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omgaan met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Perfect Balance for You houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

* uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze is verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

* het verwerken van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

* vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

*passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

* geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

* op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.


Indien u klant wordt van Perfect Balance for You, of om een andere reden persoonsgegevens aan Perfect Balance for You verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt: Perfect Balance for You verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, gezondheidsgegevens.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag zijn de persoonsgegevens verwerkt: Perfect Balance for You verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan. Het afhandelen van uw betaling c.q. declaratie richting zorgverzekeraar. U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten. Het monitoren van de voortgang van de behandeling.

3. Bewaartermijnen: Perfect Balance for You verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aan het eind van een traject krijgt u de geschreven gegevens mee, indien u dit wenst. Aansluitend worden de persoonsgegevens na 2 jaar vernietigd. Persoonsgegevens die volgens de wet verplicht moeten bewaren, worden langer bewaard.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Perfect Balance for You en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van u beschik naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

5. Minderjarigen: Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Afmelding e-mail berichtgeving: Perfect Balance for You gebruikt uw naam en e-mailadres voor het verzenden van informatieve berichten, zoals gevraagde of mondeling toegezegde informatie en het maken of wijzigen van afspraken.

7. Delen van persoonsgegevens met derden: Perfect Balance for You verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik: Ik maak geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken op mijn website.

9. Google Analytics: Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

10. Facebook en Google+: Op mijn website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook en Google + en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

11. Hoe ik persoonsgegevens beveilig: Perfect Balance for You neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met lian@perfectbalanceforyou.nl.

12. Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vindt ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op!

Contactgegevens:

Perfect Balance for You
De Sallandse Roe 30
8252 JW Dronten

06-12471163

Functionaris gegevensbescherming: Lian Steijn